Tư vấn

DOANH NGHIỆP muốn nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành cần chú trọng tới xây dựng, kiện toàn hệ thống các công cụ quản lý, bao gồm:
Các quy định về quản lý, điều hành doanh nghiệp: 
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Quy chế điều hành của Giám đốc (Tổng Giám đốc)
Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và các chức trách khác
 
Các quy định về tài chính doanh nghiệp: 
Quy chế tài chính
Quy định về chi phí hoa hồng, môi giới, dịch vụ tạo việc làm
Quy định về chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại và chi phí giao dịch, tiếp khách, hội nghị
Quy định về quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp
Thẩm định hiệu quả dự tính và kết quả đầu tư vốn
 
Các quy định về lao động, tiền lương: 
Tiêu chuẩn, quyền, trách nhiệm công việc của chức danh
Quy chế tuyển dụng, sử dụng và chấm dứt hợp đồng lao động
Quy chế Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật - Xử phạt
Quy chế trả lương cho người lao động
Quy định về trả lương cho Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng
Quy định về trả thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 
DOANH NGHIỆP có thể:
Trực tiếp xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật; áp dụng cho điều kiện hiện tại và theo yêu cầu quản lý, điều hành doanh nghiệp trong tương lai

Tìm đối tác tư vấn, xây dựng một số các quy định nội bộ cần thiết trên cơ sở đặt hàng của doanh nghiệp, để: 
Tiết kiệm thời gian nghiên cứu, xây dựng
Tận dụng tính khách quan, kinh nghiệm, phổ biến của tư vấn trong quản lý

Tìm đối tác tư vấn, hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản lý và các công cụ quản lý cho doanh nghiệp, để: 
Đảm bảo tính chuẩn mực, khoa học cho hệ thống quản lý và các công cụ quản lý thông qua sự nghiên cứu chuyên sâu của tư vấn
Tận dụng kinh nghiệm của nhà tư vấn trong việc giải quyết các vấn đề và yêu cầu quản lý
Định rõ cách xử lý các hành vi có thể xảy ra trong tương lai

DOANH NGHIỆP có thể liên hệ một ĐỐI TÁC TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN 
ĐT: 04.39449685 - Fax: 04.39449693 là một địa chỉ CHUẨN MỰC-UY TÍN-HIỆU QUẢ

“NGHỀ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀ QUẢN LÝ.  ÁP DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ LÀ NGHỆ THUẬT”