Lao động tiền lương

  1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:
a)     Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp:
-         Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động căn cứ theo:
+ Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 về “Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”.
+ Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 về “Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng dối với người lao dộng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”;
+ Quy chế trả lương của Công ty.
-         Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp căn cứ theo:
+ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về “Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”;
+ Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 về “Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”.
b) Quỹ tiền lương kế hoạch:
-         Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động: Xác định căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm trước, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm hiện tại và theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.
-         Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp: Xác định căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm trước, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm hiện tại và theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.
c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp
-          Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động: Theo các quy định của Chính phủ, Bộ lao động thương binh xã hội; Quy chế, Phương án trả lương trả lương của Công ty.
-          Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp: Theo các quy định của Chính phủ, Bộ lao động thương binh xã hội; Quy chế, Phương án trả lương trả lương của Công ty.
2.      Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp (Đính kèm).