Giới thiệu chung

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: POST AND TELECOMMUNICATION FINANCE COMPANY LIMITED
Tên viết tắt bằng tiếng Anh : PTF

Vốn điều lệ: 500.000.000.000  VND ( Năm trăm tỷ đồng ).
Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoai: 04.39449670
Fax: 04.39449678
Email:  contact@ptfinance.com.vn
Website: www.ptfinance.com.vn

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện được tổ chức và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (Tiền thân là Công ty Tài chính Bưu Điện) được thành lập theo Quyết định số 415/1998/QĐ -TCCB ngày 08/07/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu Điện và hoạt động theo Giấy phép số 03/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 10/10/1998 và Đăng ký kinh doanh số 0106000490 đăng ký lần đầu ngày 12/06/1999. Chuyển đổi sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 133/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCBLĐ ngày 15/7/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện: 
- Kinh doanh tiền tệ; Cấp Tín dụng - Bảo lãnh; Đầu tư Tài chính;...
- Các nghiệp vụ tư vấn liên quan đến cơ chế quản lý của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên bao gồm:

Tư vấn xây dựng Quy trình Quản lý sim, thẻ điện thoại di động tại Vinaphone và các đơn vị thành viên.
Tư vấn xây dựng Quy trình Quản lý nợ phải thu tại các đơn vị thành viên.
Tư vấn hoàn thiện bài toán xây dựng cơ bản của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
Tư vấn, phân tích, đổi mới nghiệp vụ kế toán tài sản cố định của Tập đoàn.
Tư vấn, phân tích, đổi mới nghiệp vụ quản lý vật tư, hàng tồn kho của Tập đoàn.
Tư vấn quản lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn.
Tư vấn xây dựng cẩm nang hạch toán kế toán thống nhất đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn.
Tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
Tư vấn quản lý, trọng tâm là tư vấn xây dựng hệ thống các công cụ quản lý bao gồm: các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp.
Tư vấn tài chính bao gồm: phân tích tình hình tài chính, soát xét báo cáo tài chính, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, xử lý tài chính cho các doanh nghiệp chuyển đổi.
Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp bao gồm: tư vấn cổ phần hóa và tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Các nghiệp vụ khác theo giấy phép của Ngân hàng Nhà Nước.
Báo cáo thông tin theo Nghị Định 81/2015/NĐ-CP: http://ptfinance.com.vn/tin-tuc/bao-cao-thong-tin-theo-nghi-dinh-81-2015-nd-cp/